قراردادهای ثبت شده در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور

 
تعمیر و بازسازی ساختمان اداری https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=ab6B+M6g6HSkwLPc7pG8dMNGLEMOk0OeHh0KhJ4CwAqvYj+sje2PtA==  
اجاره خودرو جهت انجام عملیات فنی دامپزشکی https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=XtRKJ1CwA1ytFvPzzBb/F22z9Wpwav1h4lyg2Cja5WlmjYB9iclrmw==  
قرارداد مشارکت در تولید و پخش برنامه https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=bjxGuls33cxD6VRzLFdIN7QqBpwwMlWHMIf3WthSWAXSGBB/ueC0Wg==  
مشارکت در تولید برنامه و پخش برنامه https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=0sma0HQw6ZATBabRCvDSvJtcqIz1mm/b9FkqNuzK8sGIHsvjc4tIRA==  
اجرای نما سازی ساختمان اداره کل دامپزشکی https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=BrxzZ8t6NJfkdb4BaRu5FbQq/GA9/ws3GEqruIqmwe3y0vXR/1j32g==  
قرارداد بیمه ثالث(49دستگاه) و یک مورد بدنه خودرو https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=0UwqRdrazFeGxtmFDgCgVNBXCajtVLS6iLYfximlhGIK6Xbr96w5DQ==  
ایاب و ذهاب پرسنل اداره کل و شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=UiPViaaH1o1C0o54xbZdQDwMnA+QQ5OHujxV8VX/tk6xsaVkc1UEig==  
     
     

 

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور

لینک کوتاه