تاریخ انتصاب

1399/9/23

دکتر حسین حیدری
 • دکتر حسین حیدری
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1399/9/23
 • تاریخ اتمام ماموریت : 0000/00/00
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1340

دکتر مرتضی پوریان
 • دکتر مرتضی پوریان
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1340
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1344
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1344

دکتر عبدالجواد خوئی
 • دکتر عبدالجواد خوئی
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1344
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1356
 • مدت تقریبی ریاست : 12 سال
تاریخ انتصاب

1356

دکتر مرتضی پوریان
 • دکتر مرتضی پوریان
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1356
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1358
 • مدت تقریبی ریاست : 3سال
تاریخ انتصاب

1358

دکتر ابوالحسن کدیور
 • دکتر ابوالحسن کدیور
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1358
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1359
 • مدت تقریبی ریاست : 1سال
تاریخ انتصاب

1359

دکتر زمانی
 • دکتر زمانی
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1359
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1359
 • مدت تقریبی ریاست : 8ماه
تاریخ انتصاب

1359

دکتر محمد فتورچی
 • دکتر محمد فتورچی
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1359
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1360
 • مدت تقریبی ریاست : 1 سال
تاریخ انتصاب

1360

دکتر هرمز کامجو
 • دکتر هرمز کامجو
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1360
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1376/05/15
 • مدت تقریبی ریاست : 17 سال
تاریخ انتصاب

1376/5/15

دکتر عباس عباسی
 • دکتر عباس عباسی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1376/5/15
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1380/5/20
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1380/5/20

دکتر ولی ا... واعظی
 • دکتر ولی ا... واعظی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1380/5/20
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1385/09/05
 • مدت تقریبی ریاست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1385/09/05

دکتر امیر ابراهیم مقصودی فرد
 • دکتر امیر ابراهیم مقصودی فرد
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1385/09/05
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1390/12/01
 • مدت تقریبی ریاست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1390/12/01

دکتر نادر پرور
 • دکتر نادر پرور
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1390/12/01
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1397/08/06
 • مدت تقریبی ریاست : 7 سال
تاریخ انتصاب

1397/08/06

دکتر امید حاج محمدی
 • دکتر امید حاج محمدی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • تاریخ انتصاب : 1397/08/06
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1399/09/23
 • مدت تقریبی ریاست : 2 سال
لینک کوتاه