نام واحد : دفتر نمایندگی ولی فقیه

نام و نام خانوادگی مسئول : رضا حسنی

سمت : مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
-
 
 

-
شرح وظایف: برنامه ریزی و نظارت شرعی بر ذبح و صید

شماره تماس : 117 - 38358864 & 38358974 - 083

آدرس : کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

-
 
 
 
 -
نام و نام خانوادگی : امرعلی صالحی مقدم
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه طیورمعین بخش بیستون
-
 
-
نام و نام خانوادگی : عبدالرحمن شاهرخی
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه دام شهرستان پاوه
-
 
-
نام و نام خانوادگی : بهرام رضایی
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه دام بخش بیستون
-
 
-
نام و نام خانوادگی : جلیل صادقی
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه طیوربهاران زاگرس
-
 
-
نام و نام خانوادگی : محمد رضا شکری
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه دام شهرستان اسلام آباد
-
 
-
نام و نام خانوادگی : غلامرضا پروین
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه طیور نوک طلایی بخش ماهیدشت
-
 
 
-
نام و نام خانوادگی : قادر رسولی
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه دام شهرستان ثلاث باباجانی
-
 
-
نام و نام خانوادگی : محسن رازیانی
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه طیوربخش بیستون
-
 
-
نام و نام خانوادگی : مهدی تال
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه دام شهرستان سرپل ذهاب
-
 
 
-
نام و نام خانوادگی : مهدی نظری
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه طیور پرطلایی شهرستان اسلام آباد
-
 
-
نام و نام خانوادگی : یاسر عظیمی صالح
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه دام شهرستان سنقر و کلیایی
-
 
-
نام و نام خانوادگی : یوسف جعفری
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه دام شهر سرمست
-
 
 
-
نام و نام خانوادگی : مومن رازیانی
سمت : ناظر شرعی کشتارگاه
محل خدمت : کشتارگاه دام شهرستان جوانرود
-
 


 
-
-

شماره تماس : 117 - 38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: hnvf.kermanshah@ivo.ir

آدرس : کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

-

ارتباط مستقیم با مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

لینک کوتاه