نام اداره: بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

نام و نام خانوادگی مسئول: دکتر مجید همتی

سمت: رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی
 
 
-
-
نام اداره: بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول: دکتر بابک محمودپور

سمت: کارشناس مسئول مطالعات اپیدمیولوژیک و آمار حیاتی (GIS)

-
-
نام اداره: بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

نام و نام خانوادگی کارشناس: محمد رضا غلامی

سمت: کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی
 
-
-
-
نام اداره: بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

نام و نام خانوادگی کارشناس: دکتر مطا جلیلیان

سمت: کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی
 
 

- -
شرح وظایف:
- مدیریت سامانه مراقبت بیماری های دامی نظیر شبکه های ملی مراقبت بیماری های حیوانات خاکزی، آبزی و بیماری های مشترک انسان و حیوان
- برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی های لازم با واحدهای تابعه شهرستانی برای شناسایی کانون بیماری های دامی و شناسایی عوامل موثر در وقوع و انتشار آن ها
- برنامه ریزی، نظارت و اقدام برای تامین بهداشت دام از طریق کنترل، پیشگیری و ریشه کنی بیماری های واگیر و قرنطینه ای دام
- انجام اقدامات و هماهنگی های لازم برای مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان با همکاری سایر مراجع ذیصلاح
- برنامه ریزی، نظارت و اقدام مراقبتی، پیشگیرانه و کنترلی بیماری های واگیردار و قرنطینه ای در حیوانات وحشی و پرندگان آزاد پرواز با همکاری مراجع ذیصلاح
- برنامه ریزی، نظارت و اقدامات اجرایی مراقبتی، مبارزه ای و درمانی بیماری های حیوانات خانگی و اعمال ضوابط بهداشتی
- برنامه ریزی و نظارت و اقدامات اجرایی کنترل، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های غیر واگیر
- برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند شناسایی و تعیین هویت دام و صدور شناسنامه های بهداشتی واحدهای اپیدمیولوژیک
- مطالعه، برنامه ریزی برای پیشگیری و همچنین مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با حوادث و عوامل تهدید کننده بهداشت دام و فرآورده های خام دامی
-

شماره تماس: 110 - 38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیک:  adcs.kermanshah@ivo.ir

آدرس: کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

-

ارتباط مستقیم با رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دام
لینک کوتاه