خصوصیات جگر سالم و بهداشتی

·         جگر سالم و بهداشتی دارای رنگ قرمز متمایل به قهوه ای است.

·         فاقد هرگونه لکه های رنگی ، رنگ پریدگی ، پر خونی و خونریزی می باشد.

·         زرد شدن رنگ جگر و همچنین تیرگی بیش از حد آن غیر طبیعی است.

·         جگر سالم دارای لبه های تیز بوده و قوام طبیعی دارد و بافت جگر به راحتی از هم نمی پاشد.

·         گرد شدن لبه های جگر نشانه متورم بودن آن است و غیر عادی تلقی می شود.

·         عاری از هرگونه کیست ، دانه های غیر طبیعی و انگل است.

·         بدون هر گونه بوی غیر طبیعی از قبیل ترشیدگی ، گندیدگی و تعفن می  باشد.

·         جگر و سایر آلایش های خوراکی تازه  گاو و گوسفند (بسته بندی معمولی) در دمای برودت یخچال (صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) دو روز عمر ماندگاری دارند.

·         جگر و سایر آلایش های خوراکی منجمد  گاو و گوسفند (بسته بندی معمولی)  در دمای برودت فریزر (۱۸- درجه سانتیگراد) سه ماه عمر نگهداری دارند.

 

لینک کوتاه