نام اداره: امور اداری، رفاه و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی مسئول: محسن واعظی

سمت: رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی
-
-

شرح وظایف :

- مطالعه و نیازسنجی تعداد و نیروی انسانی وپیگیری جذب و تامین آن

-  برنامه ریزی و تدوین سیستم اصولی و علمی جذب، جابجائی و توزیع نیروی انسانی و پیگیری و نظارت بر اجرای آن

-  برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری صدور احکام پرسنلی مانند استخدام، انتصاب، تطبیق، ارتقاء‌، ماموریت، انتقال، مرخصی وقطع رابطه استخدامی، بازنشستگی، خرید خدمت، اخراج، انفصال، تعلیق، استعفاء، فوت و برکناری و .....

-  برنامه‌ریزی و نظارت برثبت و نگهداری اطلاعات پرسنلی بااستفاده ازروشهای نوین و مکانیزه

-  برنامه ریزی و پیگیری استقرار نظام امور علمی - ارزشیابی کارکنان ومدیران

-  نظارت و کنترل حضور و غیاب کارکنان جهت تهیه گزارش ماهیانه

-  برنامه ریزی و نظارت و اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های اداری و استخدامی در واحدهای تابعه ستادی و استانی

شرح وظایف اداره دبیرخانه

- مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری جهت انجام علمی، اصولی و روش مند مکاتبات و بایگانی اداری 

- دریافت، ثبت، توزیع و ارجاع کلیه نامه ها و مکاتبات وارده و صادره

-  انجام امور مربوط به انجام کلیه مکاتبات اداری

-  انجام و توسعه اتوماسیون اداری سازمان

- ابلاغ و پیگیری اجرای آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری پرسنل

شرح وظایف اداره رفاه وتعاون

-  مطالعه، برنامه ریزی و پیگیری جهت افزایش انگیزه کاری کارکنان

- برنامه ریزی، نظارت و پیگیری تامین امکانات رفاهی پرسنل مانند تسهیلات بانکی، مسکن، سرویس رفت وآمد، مهدکودک و...

-  برنامه ریزی و پیگیری امور تربیت بدنی و تقویم ورزشی و مسابقات ورزشی جهت همکاران

-  برنامه ریزی، نظارت و پیگیری ارائه خدمات بیمه ای پرسنل

شرح وظایف گروه تشکیلات و روشها

- مهندسی‌ مجدد ماموریت‌ها وظایف سازمان باهدف توسعه وظایف حاکمیتی وواگذاری وظایف تصدی‌گری

- مطالعه و بررسی برای ایجاد ساختار سازمانی متناسب با وظایف و ماموریتهای سازمان

         - مطالعه و بررسی به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم در چارچوب برنامه های جامع نیروی انسانی دولت 

         - مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین تعداد و عناوین پست های سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسایی های تشکیلاتی

         - مطالعه و بررسی و تهیه و تنظیم نمودن تشکیلات، اهداف، شرح وظایف و سازمان تفصیلی سازمان

- مطالعه و اعلام نظر در خصوص قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعمل‌های مرتبط

- همکاری برای توسعه سازمانهای غیر دولتی و تشکل های تخصصی در راستای تحقق وظایف سازمان

- مطالعه و بررسی مستمر در خصوص نارسایی ها و تشکیلات مربوط به سیستم ها، فرآیندها و روشهای انجام کار و برنامه ریزی برای اصلاح و بهسازی آنها با همکاری واحدهای ذیربط

تهیه استانداردهای لازم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها

- مطالعه، برنامه ریزی و پیگیری به منظور استقرار نظام ها و سبک های مدیریتی نوین و ارتقاء فرهنگ و فن آوری مدیریت برای انجام کارآمد وظایف سازمان

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم ( ارائه مشاوره ) برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان

سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزی برای ارتقاء آن

استقرار نظام دریافت و بررسی پیشنهادات

- پیگیری برای اجرایی شدن پیشنهادات سازنده

- بررسی و ارزیابی میزان و کیفیت پیشنهادات اجرا شده

- برنامه ریز ی و نظارت بر طراحی و اجرای آزمونهای تخصصی استخدام به منظور تعیین اثر بخشی آنها و ارائه گزارشات لازم

- مطالعه و بررسی برای تدوین اصول و تهیه منشور اخلاقی سازمان و ترویج و تشریح آن برای کارکنان

بررسی و پیگیری امور مربوط به تکریم مردم و مراجعین دستگاه و رعایت حقوق شهروندی آنان

  تهیه برنامه و اقدام برای نظر سنجی از ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمات. 

-

 

شماره تماس: 150 - 38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: pers.kermanshah@ivo.ir 

آدرس: کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

لینک کوتاه