نام واحد: حقوقی و ارزیابی عملکرد

نام و نام خانوادگی مسئول: فاطمه پور خسروی

سمت: کارشناس مسئول حقوقی و ارزیابی عملکرد

-

-

شرح وظایف:

- پاسخگوئي و پيگيري مشكلات، درخواست ها و شكوائيه هاي ارباب رجوع

- پيگيري مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسئولين كشوري و استاني و اعلام پاسخ به آن‌ها

- هماهنگي و همكاري با استآن‌ها و دفاتر ستادي در مقابله با حوادث غيرمترقبه طبيعي و غير طبيعي و همچنين شرايط بحراني

- همكاري در تدوين و تصويب قوانين و مقررات دامپزشكي

- نظارت و ارزشيابي عملكرد مديران استآن‌ها و حوزه رياست

- همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد سازمان و اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوطه و تهيه مستندات لازم

- دريافت شكايات حضوري و مكتوب مراجعين از واحدها و كاركنان سازمان و بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگوئي به شاكي

- طرح و اقامه دعاوي در محاكم قضايي عمومي و اختصاصي بر عليه متخلفين از قانون سازمان و پيگيري تا حصول نتيجه و دفاع از دعاوي اقامه شده عليه سازمان

- بررسي و اظهارنظر درخصوص پيش نويس آئين نامه ها، طرح ها و لوايح مرتبط با دامپزشكي

-

شماره تماس : 116 - 38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: law.kermanshah@ivo.ir 

آدرس : کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه