دفتر نماینده ولی فقیه-  hnvf.kermanshah(at)ivo .ir

نقلیه - nagh.kermanshah(at)ivo .ir 

 ﻣﻌﺎون ﺳﻼﻣﺖ - tech.kermanshah(at)ivo .ir 

 ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ و مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ - adsu.kermanshah(at)ivo .ir

 ﻣﺪیر کل  - head.kermanshah(at)ivo .ir

 ﺑﻬﺪاﺷﺖ و مدیریت بیماری ﻫﺎی دام - adcs.kermanshah(at)ivo .ir

 ﻣﺎلی - fin.kermanshah(at)ivo .ir

کارﮔﺰینی - pers.kermanshah(at)ivo .ir 

 ﻗﺮنطینه و اﻣنیت زیستی - qu.kermanshah(at)ivo .ir

 ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺤﻮل اداری - it.kermanshah(at)ivo .ir

 ﻃیور - pdcs.kermanshah(at)ivo .ir 

 رواﺑﻂ ﻋﻤﻮمی - relation.kermanshah(at)ivo .ir 

 ﺗﺸﺨیص و درمان - ptl.kermanshah(at)ivo .ir  

 ﺣﻘﻮقی و ارزیابی ﻋﻤﻠکرد - law.kermanshah(at)ivo .ir

 ﺣﺮاﺳﺖ - he.kermanshah(at)ivo .ir 

 اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ و نظارت بر مواد غذایی - health.kermanshah(at)ivo .ir 

برنامه و ﺑﻮدﺟﻪ - plan.kermanshah(at)ivo .ir 

 بازرسی - bz.kermanshah(at)ivo .ir

 اﻧﺒﺎر - stock.kermanshah(at)ivo .ir 

 آﻣﻮزش - te.kermanshah(at)ivo .ir

 اﻣﻮر اداری، رﻓﺎه و ﭘﺸﺘیبانی - adaf.kermanshah(at)ivo .ir

 آزﻣﺎیشگاه - lab.kermanshah(at)ivo .ir 

 آﺑﺰیان - aqdcs.kermanshah(at)ivo .ir 

لینک کوتاه