تلفن اداره کل : 38358864 - 38358974 - 38358864 - 38367405  - 083
تلفن معاون سلامت : 38373234
تلفن معاون توسعه و مدیریت منابع : 38388329
تلفن دفتر نمایندگی ولی فقیه : 38388698
فکس دبیرخانه : 38355633
فکس مدیر کل : 38361938
فکس حراست : 38363840
فکس امور مالی : 38369972
فکس دفتر نمایندگی ولی فقیه : 38388698  

-
***************************************************************************************************
-

نام واحد

تلفن  داخلی

نام واحد

تلفن  داخلی

رئیس دفتر مدیر کل

101

رئیس امور مالی

119

معاون سلامت

102

انبار

120

معاون توسعه و مدیریت منابع

103

نقلیه

123

اداره تشخیص و درمان

104

اداره قرنطینه و امیت زیستی

127

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

105

آبزیان

128

 اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور 

106

  اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور - زنبور عسل - کرم ابریشم و آبزیان 

129

برنامه و بودجه

107

تحول اداری

130

 بررسی ها و gis

108

آموزش

131

آزمایشگاه

109

آزمایشگاه

132

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دام

110

امین اموال

134

حراست

111

امور مالی

135

-

112

مدیریت

140

کارگزینی

114

روابط عمومی

141

دبیرخانه

115

انفورماتیک

148

امور حقوقی

116

امور اداری، رفاه و پشتیبانی

150

دفتر نمایندگی ولی فقیه

117

کارپردازی و بسیج

153

 نگهبانی

118

 

 

-
*************************************************************************************************** 
لینک کوتاه