تلفن اداره کل : 38358864 - 38358974 - 38358864 - 38367405  - 083
تلفن معاون سلامت : 38373234
تلفن روابط عمومی : 38388329
تلفن دفتر نمایندگی ولی فقیه : 38388698
فکس دبیرخانه : 38355633
فکس مدیر کل : 38361938
فکس حراست : 38363840
فکس امور مالی : 38369972
فکس دفتر نمایندگی ولی فقیه : 38388698  

-
***************************************************************************************************
-

نام واحد

تلفن  داخلی

نام واحد

تلفن  داخلی

رئیس دفتر مدیر کل

101

رئیس امور مالی

119

معاون سلامت

102

انبار

120

معاون توسعه و مدیریت منابع

103

نقلیه

123

اداره تشخیص و درمان

104

اداره قرنطینه و امیت زیستی

127

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

105

آبزیان

128

 اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور 

106

  اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور - زنبور عسل - کرم ابریشم و آبزیان 

129

برنامه و بودجه

107

تحول اداری

130

 بررسی ها و gis

108

آموزش

131

آزمایشگاه

109

آزمایشگاه

132

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دام

110

امین اموال

134

حراست

111

امور مالی

135

روابط عمومی

112

مدیریت

140

کارگزینی

114

مشاور

141

دبیرخانه

115

انفورماتیک

148

امور حقوقی

116

امور اداری، رفاه و پشتیبانی

150

دفتر نمایندگی ولی فقیه

117

کارپردازی و بسیج

153

 نگهبانی

118

 

 

-
*************************************************************************************************** 
لینک کوتاه