نام اداره: برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی مسئول: شهرام نوروزی زاده

سمت: رئیس اداره برنامه و بودجه
-

-
 
شرح وظایف:
- مطالعه، بررسی وتدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت
- مطالعه و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز
- مطالعه و بررسی و اصلاح برنامه های اجرایی ارائه شده توسط دفاتر وحوزه های مختلف فنی واداری سازمان و تطبیق آن باسیاست های کلان و استراتژیک کشور وسازمان
- مطالعه و بررسی امکانات و منابع و اولویت بندی طرحها، برنامه ها و نیازها و تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی سازمان و تنظیم و مبادله موافقتنامه های مربوط
- مطالعه، بررسی و جمع بندی داده ها بمنظور دفاع مستدل و منطقی از برنامه ها، طرحها، پروژه ها و بودجه های پیشنهادی
- مطالعه و بررسی تعیین قیمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادی برنامه ها، طرح ها و پروژه های پیشنهادی واجرایی
- مطالعه، بررسی‌ و نظارت پروژه ها و فرآیندها و ارائه راهکارهای اصلاحی و تکمیلی به منظور افزایش بهره‌وری
- مطالعه و بررسی به منظور تدوین سیاست های استراتژیک برای تمام پروژه ها و فرایندهای اجرایی
- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای ارائه برنامه ها، طرح ها و پروژه های هماهنگ و متناسب دامپزشکی درسطح کشور
- مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار سیستم اصولی و علمی جمع آوری، جمع بندی و تحلیل آثارها و گزارش عملکرد
- سیاستگداری، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی در زیر بخش دامپزشکی
- مطالعه سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات
- مطالعه، بررسی و ارزشیابی برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و فرآیندهای اجرایی و تنظیم و ارائه گزارش های مقایسه ای و تحلیلی
- همکاری در برگزاری همایش های علمی دامپزشکی
- همکاری در تدوین و اجرای تحقیقات کاربردی دامپزشکی
- همکاری در تدوین و اجرای پروژه های بیمه دام و فرآورده های دامی
- همکاری در تدوین و تصویب قوانین مقررات دامپزشکی
- همکاری و مشارکت درتدوین برنامه مقابله باحوادث غیرمترقبه و تامین منابع مالی مورد نیاز  
-

شماره تماس: 107 -38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: kermanshah.bz@ivo.ir 

آدرس: کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

لینک کوتاه