نام اداره: امور مالی

نام و نام خانوادگی مسئول: رسول صحرایی

سمت: رئیس اداره امور مالی
-
 
-

 

شرح وظایف:

- اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی با رعایت مقررات مربوطه

- دریافت مجوزهای پرداخت با توجه به درخواست ارباب رجوع

- تنظیم اسناد و اجرای مراحل قانونی مربوط به تامین اعتبار و ضوابط اجرائی

- تائید اسناد ذیحسابی و مدیر کل

- صدور چک جهت پرداخت و تحویل آن به ارباب رجوع

- نظارت بر حسن انجام کار امین اموال

- درخواست وجه و وصول وجوه اعتبارات مصوب در قانون بودجه از خزانه اداره کل

- ثبت دفاتر و نگهداری اعتبارات وصولی به تفکیک برنامه ها، طرحها، پروژه ها، فصول و مواد هزینه و اجرای مفاد موافقتنامه های مبادله شده

- تنظیم اسناد هزینه و لیست های حقوق و مزایای کارکنان، همچنین پرداخت آنها

- تنظیم فرمهای مالیاتی و تکمیل و ارسال آن به حوزه مالیاتی مربوطه

- ثبت و نگهداری دفاتر بانک و تهیه صورت مغایر بانکی هر یک از حسابها

- تهیه گزارشها ی مالی  و ارسال آن به مراجع ذیصلاح

-

شماره تماس: 119 -38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: fin.kermanshah@ivo.ir

آدرس: کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

 

لینک کوتاه