تاریخ انتصاب

1397/08/06

دکتر امید حاج محمدی
 • دکتر امید حاج محمدی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • پایان خدمت : 0000/00/00
 • مدت تقريبی رياست : ......
تاریخ انتصاب

1390

دکتر نادر پرور
 • دکتر نادر پرور
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • پایان خدمت : 1397/08/07
 • مدت تقريبی رياست : 7 سال
تاریخ انتصاب

1385

دکتر امیر ابراهیم مقصودی فرد
 • دکتر امیر ابراهیم مقصودی فرد
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • پایان خدمت : 1390/12/01
 • مدت تقريبی رياست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1380/5/20

دکتر ولی ا... واعظی
 • دکتر ولی ا... واعظی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • پایان خدمت : 1385/09/05
 • مدت تقريبی رياست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1376/5/15

دکتر عباس عباسی
 • دکتر عباس عباسی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه
 • پایان خدمت : 1380/5/20
 • مدت تقريبی رياست : 4 سال
تاریخ انتصاب

......

دکتر هرمز کامجو
 • دکتر هرمز کامجو
 • سمت : رئیس شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه
 • پایان خدمت : .....
 • مدت تقريبی رياست : 17 سال